Prognoza kursu korona norweska

Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-07-22: 0.3600 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-07-23: 0.3600 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-07-24: 0.3714 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-07-25: 0.3694 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-07-26: 0.3578 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-07-27: 0.3677 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-07-28: 0.3689 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-07-29: 0.3596 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-07-30: 0.3579 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-07-31: 0.3559 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-08-01: 0.3688 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-08-02: 0.3719 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-08-03: 0.3712 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-08-04: 0.3600 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-08-05: 0.3598 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-08-06: 0.3704 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-08-07: 0.3571 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-08-08: 0.3528 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-08-09: 0.3659 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2024-08-10: 0.3705 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2024-08-11: 0.3656 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2024-08-12: 0.3627 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2024-08-13: 0.3587 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2024-08-14: 0.3684 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2024-08-15: 0.3574 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2024-08-16: 0.3551 zł.

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 0.3600 zł
2024-07-23 Wtorek 0.3600 zł
2024-07-24 Środa 0.3714 zł
2024-07-25 Czwartek 0.3694 zł
2024-07-26 Piątek 0.3578 zł
2024-07-27 Sobota 0.3677 zł
2024-07-28 Niedziela 0.3689 zł
2024-07-29 Poniedziałek 0.3596 zł
2024-07-30 Wtorek 0.3579 zł
2024-07-31 Środa 0.3559 zł
2024-08-01 Czwartek 0.3688 zł
2024-08-02 Piątek 0.3719 zł
2024-08-03 Sobota 0.3712 zł
2024-08-04 Niedziela 0.3600 zł
2024-08-05 Poniedziałek 0.3598 zł
2024-08-06 Wtorek 0.3704 zł
2024-08-07 Środa 0.3571 zł
2024-08-08 Czwartek 0.3528 zł
2024-08-09 Piątek 0.3659 zł
2024-08-10 Sobota 0.3705 zł
2024-08-11 Niedziela 0.3656 zł
2024-08-12 Poniedziałek 0.3627 zł
2024-08-13 Wtorek 0.3587 zł
2024-08-14 Środa 0.3684 zł
2024-08-15 Czwartek 0.3574 zł
2024-08-16 Piątek 0.3551 zł
2024-08-17 Sobota 0.3636 zł
2024-08-18 Niedziela 0.3581 zł
2024-08-19 Poniedziałek 0.3623 zł
2024-08-20 Wtorek 0.3713 zł
Kurs KORONA NORWESKA prognoza na sierpień 2024. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.3688 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.3590. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na sierpień 2024 wyniesie 0.36304000. Spadek o -0.0098 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na wrzesień 2024. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.3717 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.3518. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na wrzesień 2024 wyniesie 0.36147586. Spadek o -0.0199 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na październik 2024. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.3541 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.3671. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na październik 2024 wyniesie 0.36008000. Wzrost o 0.013 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na listopad 2024. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.3569 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.3495. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na listopad 2024 wyniesie 0.35942759. Spadek o -0.0074 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na grudzień 2024. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.3558 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.3661. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na grudzień 2024 wyniesie 0.36042667. Wzrost o 0.0103 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na styczeń 2025. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.3641 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.3596. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na styczeń 2025 wyniesie 0.36682667. Spadek o -0.0045 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na luty 2025. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.3713 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.3629. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na luty 2025 wyniesie 0.36603704. Spadek o -0.0084 %