Prognoza kursu korona norweska

Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-02-06: 0.4435 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-02-07: 0.4336 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-02-08: 0.4415 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-02-09: 0.4400 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-02-10: 0.4277 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-02-11: 0.4362 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-02-12: 0.4241 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-02-13: 0.4384 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-02-14: 0.4435 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-02-15: 0.4354 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-02-16: 0.4445 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-02-17: 0.4434 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-02-18: 0.4414 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-02-19: 0.4296 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-02-20: 0.4243 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-02-21: 0.4279 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-02-22: 0.4303 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-02-23: 0.4341 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-02-24: 0.4361 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2023-02-25: 0.4461 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2023-02-26: 0.4381 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2023-02-27: 0.4331 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2023-02-28: 0.4268 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2023-03-01: 0.4223 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2023-03-02: 0.4325 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2023-03-03: 0.4258 zł.

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 0.4435 zł
2023-02-07 Wtorek 0.4336 zł
2023-02-08 Środa 0.4415 zł
2023-02-09 Czwartek 0.4400 zł
2023-02-10 Piątek 0.4277 zł
2023-02-11 Sobota 0.4362 zł
2023-02-12 Niedziela 0.4241 zł
2023-02-13 Poniedziałek 0.4384 zł
2023-02-14 Wtorek 0.4435 zł
2023-02-15 Środa 0.4354 zł
2023-02-16 Czwartek 0.4445 zł
2023-02-17 Piątek 0.4434 zł
2023-02-18 Sobota 0.4414 zł
2023-02-19 Niedziela 0.4296 zł
2023-02-20 Poniedziałek 0.4243 zł
2023-02-21 Wtorek 0.4279 zł
2023-02-22 Środa 0.4303 zł
2023-02-23 Czwartek 0.4341 zł
2023-02-24 Piątek 0.4361 zł
2023-02-25 Sobota 0.4461 zł
2023-02-26 Niedziela 0.4381 zł
2023-02-27 Poniedziałek 0.4331 zł
2023-02-28 Wtorek 0.4268 zł
2023-03-01 Środa 0.4223 zł
2023-03-02 Czwartek 0.4325 zł
2023-03-03 Piątek 0.4258 zł
2023-03-04 Sobota 0.4285 zł
2023-03-05 Niedziela 0.4438 zł
2023-03-06 Poniedziałek 0.4351 zł
2023-03-07 Wtorek 0.4341 zł
Kurs KORONA NORWESKA prognoza na marzec 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4223 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4230. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na marzec 2023 wyniesie 0.42756000. Wzrost o 0.0007 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na kwiecień 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4294 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4317. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na kwiecień 2023 wyniesie 0.42650000. Wzrost o 0.0023 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na maj 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4196 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4211. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na maj 2023 wyniesie 0.42597333. Wzrost o 0.0015 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na czerwiec 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4246 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4305. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na czerwiec 2023 wyniesie 0.42678276. Wzrost o 0.0059 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na lipiec 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4286 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4061. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na lipiec 2023 wyniesie 0.42091333. Spadek o -0.0225 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na sierpień 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4204 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4095. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na sierpień 2023 wyniesie 0.42006667. Spadek o -0.0109 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na wrzesień 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4208 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4276. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na wrzesień 2023 wyniesie 0.41844483. Wzrost o 0.0068 %