Prognoza kursu korona norweska

Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-09-26: 0.4712 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-09-27: 0.4582 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-09-28: 0.4656 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-09-29: 0.4660 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-09-30: 0.4691 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-10-01: 0.4610 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-10-02: 0.4618 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-10-03: 0.4635 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-10-04: 0.4654 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-10-05: 0.4729 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-10-06: 0.4700 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-10-07: 0.4583 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-10-08: 0.4619 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-10-09: 0.4604 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-10-10: 0.4690 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-10-11: 0.4571 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-10-12: 0.4686 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-10-13: 0.4623 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-10-14: 0.4744 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-10-15: 0.4721 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-10-16: 0.4684 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-10-17: 0.4552 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-10-18: 0.4588 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-10-19: 0.4672 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-10-20: 0.4599 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-10-21: 0.4577 zł.

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-09-26 Poniedziałek 0.4712 zł
2022-09-27 Wtorek 0.4582 zł
2022-09-28 Środa 0.4656 zł
2022-09-29 Czwartek 0.4660 zł
2022-09-30 Piątek 0.4691 zł
2022-10-01 Sobota 0.4610 zł
2022-10-02 Niedziela 0.4618 zł
2022-10-03 Poniedziałek 0.4635 zł
2022-10-04 Wtorek 0.4654 zł
2022-10-05 Środa 0.4729 zł
2022-10-06 Czwartek 0.4700 zł
2022-10-07 Piątek 0.4583 zł
2022-10-08 Sobota 0.4619 zł
2022-10-09 Niedziela 0.4604 zł
2022-10-10 Poniedziałek 0.4690 zł
2022-10-11 Wtorek 0.4571 zł
2022-10-12 Środa 0.4686 zł
2022-10-13 Czwartek 0.4623 zł
2022-10-14 Piątek 0.4744 zł
2022-10-15 Sobota 0.4721 zł
2022-10-16 Niedziela 0.4684 zł
2022-10-17 Poniedziałek 0.4552 zł
2022-10-18 Wtorek 0.4588 zł
2022-10-19 Środa 0.4672 zł
2022-10-20 Czwartek 0.4599 zł
2022-10-21 Piątek 0.4577 zł
2022-10-22 Sobota 0.4634 zł
2022-10-23 Niedziela 0.4746 zł
2022-10-24 Poniedziałek 0.4666 zł
2022-10-25 Wtorek 0.4602 zł
Kurs KORONA NORWESKA prognoza na październik 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4610 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4602. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na październik 2022 wyniesie 0.46466667. Spadek o -0.0008 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na listopad 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4632 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4600. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na listopad 2022 wyniesie 0.46102069. Spadek o -0.0032 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na grudzień 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4490 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4532. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na grudzień 2022 wyniesie 0.45855333. Wzrost o 0.0042 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na styczeń 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4528 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4620. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na styczeń 2023 wyniesie 0.46146333. Wzrost o 0.0092 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na luty 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4622 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4621. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na luty 2023 wyniesie 0.46052593. Spadek o -0.0001 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na marzec 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4597 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4562. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na marzec 2023 wyniesie 0.46055333. Spadek o -0.0035 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na maj 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4668 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4644. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na maj 2023 wyniesie 0.47090667. Spadek o -0.0024 %