Prognoza kursu korona islandzka

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-07-22: 0.0286 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-07-23: 0.0286 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-07-24: 0.0235 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-07-25: 0.0235 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-07-26: 0.0235 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-07-27: 0.0236 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-07-28: 0.0236 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-07-29: 0.0337 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-07-30: 0.0337 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-07-31: 0.0336 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-08-01: 0.0319 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-08-02: 0.0202 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-08-03: 0.0285 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-08-04: 0.0185 zł.

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-08-05: 0.0186 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-08-06: 0.0220 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-08-07: 0.0253 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-08-08: 0.0387 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-08-09: 0.0281 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w sobotę 2024-08-10: 0.0236 zł.

Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w niedzielę 2024-08-11: 0.0319 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w poniedziałek 2024-08-12: 0.0174 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we wtorek 2024-08-13: 0.0269 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA we środę 2024-08-14: 0.0247 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w czwartek 2024-08-15: 0.0170 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA w piątek 2024-08-16: 0.0237 zł.

Prognoza KORONA ISLANDZKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2024-07-22 Poniedziałek 0.0286 zł
2024-07-23 Wtorek 0.0286 zł
2024-07-24 Środa 0.0235 zł
2024-07-25 Czwartek 0.0235 zł
2024-07-26 Piątek 0.0235 zł
2024-07-27 Sobota 0.0236 zł
2024-07-28 Niedziela 0.0236 zł
2024-07-29 Poniedziałek 0.0337 zł
2024-07-30 Wtorek 0.0337 zł
2024-07-31 Środa 0.0336 zł
2024-08-01 Czwartek 0.0319 zł
2024-08-02 Piątek 0.0202 zł
2024-08-03 Sobota 0.0285 zł
2024-08-04 Niedziela 0.0185 zł
2024-08-05 Poniedziałek 0.0186 zł
2024-08-06 Wtorek 0.0220 zł
2024-08-07 Środa 0.0253 zł
2024-08-08 Czwartek 0.0387 zł
2024-08-09 Piątek 0.0281 zł
2024-08-10 Sobota 0.0236 zł
2024-08-11 Niedziela 0.0319 zł
2024-08-12 Poniedziałek 0.0174 zł
2024-08-13 Wtorek 0.0269 zł
2024-08-14 Środa 0.0247 zł
2024-08-15 Czwartek 0.0170 zł
2024-08-16 Piątek 0.0237 zł
2024-08-17 Sobota 0.0357 zł
2024-08-18 Niedziela 0.0351 zł
2024-08-19 Poniedziałek 0.0329 zł
2024-08-20 Wtorek 0.0193 zł
Kurs KORONA ISLANDZKA prognoza na sierpień 2024. Kurs KORONA ISLANDZKA na początek miesiąca 0.0319 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA na ostatni miesiąca 0.0171. Prognoza średniego kursu KORONA ISLANDZKA na sierpień 2024 wyniesie 0.02508000. Spadek o -0.0148 %

Kurs KORONA ISLANDZKA prognoza na wrzesień 2024. Kurs KORONA ISLANDZKA na początek miesiąca 0.0192 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA na ostatni miesiąca 0.0307. Prognoza średniego kursu KORONA ISLANDZKA na wrzesień 2024 wyniesie 0.02512759. Wzrost o 0.0115 %

Kurs KORONA ISLANDZKA prognoza na październik 2024. Kurs KORONA ISLANDZKA na początek miesiąca 0.0335 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA na ostatni miesiąca 0.0317. Prognoza średniego kursu KORONA ISLANDZKA na październik 2024 wyniesie 0.02551667. Spadek o -0.0018 %

Kurs KORONA ISLANDZKA prognoza na listopad 2024. Kurs KORONA ISLANDZKA na początek miesiąca 0.0348 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA na ostatni miesiąca 0.0266. Prognoza średniego kursu KORONA ISLANDZKA na listopad 2024 wyniesie 0.02702759. Spadek o -0.0082 %

Kurs KORONA ISLANDZKA prognoza na grudzień 2024. Kurs KORONA ISLANDZKA na początek miesiąca 0.0339 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA na ostatni miesiąca 0.0300. Prognoza średniego kursu KORONA ISLANDZKA na grudzień 2024 wyniesie 0.02879000. Spadek o -0.0039 %

Kurs KORONA ISLANDZKA prognoza na styczeń 2025. Kurs KORONA ISLANDZKA na początek miesiąca 0.0314 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA na ostatni miesiąca 0.0344. Prognoza średniego kursu KORONA ISLANDZKA na styczeń 2025 wyniesie 0.03058667. Wzrost o 0.003 %

Kurs KORONA ISLANDZKA prognoza na luty 2025. Kurs KORONA ISLANDZKA na początek miesiąca 0.0212 zł. Prognoza kursu KORONA ISLANDZKA na ostatni miesiąca 0.0367. Prognoza średniego kursu KORONA ISLANDZKA na luty 2025 wyniesie 0.03285926. Wzrost o 0.0155 %