Prognoza kursu korona duńska

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2021-11-29: 0.6328 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2021-11-30: 0.6254 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2021-12-01: 0.6280 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2021-12-02: 0.6379 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2021-12-03: 0.6356 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2021-12-04: 0.6350 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2021-12-05: 0.6360 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2021-12-06: 0.6373 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2021-12-07: 0.6274 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2021-12-08: 0.6350 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2021-12-09: 0.6337 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2021-12-10: 0.6354 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2021-12-11: 0.6388 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2021-12-12: 0.6412 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2021-12-13: 0.6405 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2021-12-14: 0.6311 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2021-12-15: 0.6386 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2021-12-16: 0.6382 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2021-12-17: 0.6370 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2021-12-18: 0.6297 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2021-12-19: 0.6310 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2021-12-20: 0.6335 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2021-12-21: 0.6352 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2021-12-22: 0.6426 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2021-12-23: 0.6417 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2021-12-24: 0.6310 zł.

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-11-29 Poniedziałek 0.6328 zł
2021-11-30 Wtorek 0.6254 zł
2021-12-01 Środa 0.6280 zł
2021-12-02 Czwartek 0.6379 zł
2021-12-03 Piątek 0.6356 zł
2021-12-04 Sobota 0.6350 zł
2021-12-05 Niedziela 0.6360 zł
2021-12-06 Poniedziałek 0.6373 zł
2021-12-07 Wtorek 0.6274 zł
2021-12-08 Środa 0.6350 zł
2021-12-09 Czwartek 0.6337 zł
2021-12-10 Piątek 0.6354 zł
2021-12-11 Sobota 0.6388 zł
2021-12-12 Niedziela 0.6412 zł
2021-12-13 Poniedziałek 0.6405 zł
2021-12-14 Wtorek 0.6311 zł
2021-12-15 Środa 0.6386 zł
2021-12-16 Czwartek 0.6382 zł
2021-12-17 Piątek 0.6370 zł
2021-12-18 Sobota 0.6297 zł
2021-12-19 Niedziela 0.6310 zł
2021-12-20 Poniedziałek 0.6335 zł
2021-12-21 Wtorek 0.6352 zł
2021-12-22 Środa 0.6426 zł
2021-12-23 Czwartek 0.6417 zł
2021-12-24 Piątek 0.6310 zł
2021-12-25 Sobota 0.6429 zł
2021-12-26 Niedziela 0.6400 zł
2021-12-27 Poniedziałek 0.6376 zł
2021-12-28 Wtorek 0.6364 zł
Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na grudzień 2021. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6280 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6348. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na grudzień 2021 wyniesie 0.63584667. Wzrost o 0.0068 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na styczeń 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6434 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6440. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na styczeń 2022 wyniesie 0.63337000. Wzrost o 0.0006 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na marzec 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6211 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6128. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na marzec 2022 wyniesie 0.62741667. Spadek o -0.0083 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na kwiecień 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6178 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6237. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na kwiecień 2022 wyniesie 0.62633448. Wzrost o 0.0059 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na maj 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6384 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6267. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na maj 2022 wyniesie 0.62733667. Spadek o -0.0117 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na czerwiec 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6249 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6119. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na czerwiec 2022 wyniesie 0.62101379. Spadek o -0.013 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na lipiec 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6135 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6134. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na lipiec 2022 wyniesie 0.61906333. Spadek o -0.0001 %