Prognoza kursu korona duńska

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-05-29: 0.6081 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-05-30: 0.6081 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-05-31: 0.6022 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-06-01: 0.6136 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-06-02: 0.6020 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-06-03: 0.6094 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-06-04: 0.5983 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-06-05: 0.6094 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-06-06: 0.6016 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-06-07: 0.6128 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-06-08: 0.6011 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-06-09: 0.6130 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-06-10: 0.6109 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-06-11: 0.6033 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-06-12: 0.5982 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-06-13: 0.6007 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-06-14: 0.5981 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-06-15: 0.6029 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-06-16: 0.6102 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-06-17: 0.6140 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-06-18: 0.6133 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-06-19: 0.6141 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-06-20: 0.5991 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-06-21: 0.6057 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-06-22: 0.5940 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-06-23: 0.6056 zł.

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-05-29 Poniedziałek 0.6081 zł
2023-05-30 Wtorek 0.6081 zł
2023-05-31 Środa 0.6022 zł
2023-06-01 Czwartek 0.6136 zł
2023-06-02 Piątek 0.6020 zł
2023-06-03 Sobota 0.6094 zł
2023-06-04 Niedziela 0.5983 zł
2023-06-05 Poniedziałek 0.6094 zł
2023-06-06 Wtorek 0.6016 zł
2023-06-07 Środa 0.6128 zł
2023-06-08 Czwartek 0.6011 zł
2023-06-09 Piątek 0.6130 zł
2023-06-10 Sobota 0.6109 zł
2023-06-11 Niedziela 0.6033 zł
2023-06-12 Poniedziałek 0.5982 zł
2023-06-13 Wtorek 0.6007 zł
2023-06-14 Środa 0.5981 zł
2023-06-15 Czwartek 0.6029 zł
2023-06-16 Piątek 0.6102 zł
2023-06-17 Sobota 0.6140 zł
2023-06-18 Niedziela 0.6133 zł
2023-06-19 Poniedziałek 0.6141 zł
2023-06-20 Wtorek 0.5991 zł
2023-06-21 Środa 0.6057 zł
2023-06-22 Czwartek 0.5940 zł
2023-06-23 Piątek 0.6056 zł
2023-06-24 Sobota 0.6087 zł
2023-06-25 Niedziela 0.6140 zł
2023-06-26 Poniedziałek 0.6175 zł
2023-06-27 Wtorek 0.6088 zł
Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na czerwiec 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6136 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6046. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na czerwiec 2023 wyniesie 0.60642759. Spadek o -0.009 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na lipiec 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5968 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6155. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na lipiec 2023 wyniesie 0.60757667. Wzrost o 0.0187 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na sierpień 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6076 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6054. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na sierpień 2023 wyniesie 0.60755667. Spadek o -0.0022 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na wrzesień 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6014 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6084. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na wrzesień 2023 wyniesie 0.60459310. Wzrost o 0.007 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na październik 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5942 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5968. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na październik 2023 wyniesie 0.60059333. Wzrost o 0.0026 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na grudzień 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5900 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5952. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na grudzień 2023 wyniesie 0.59405667. Wzrost o 0.0052 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na styczeń 2024. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5898 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5984. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na styczeń 2024 wyniesie 0.59852333. Wzrost o 0.0086 %