Prognoza kursu korona duńska

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-09-26: 0.6294 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-09-27: 0.6392 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-09-28: 0.6392 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-09-29: 0.6404 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-09-30: 0.6432 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-10-01: 0.6451 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-10-02: 0.6457 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-10-03: 0.6347 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-10-04: 0.6311 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-10-05: 0.6409 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-10-06: 0.6309 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-10-07: 0.6446 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-10-08: 0.6359 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-10-09: 0.6379 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-10-10: 0.6497 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-10-11: 0.6368 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-10-12: 0.6422 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-10-13: 0.6406 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-10-14: 0.6393 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-10-15: 0.6438 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-10-16: 0.6321 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-10-17: 0.6345 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-10-18: 0.6462 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-10-19: 0.6365 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-10-20: 0.6479 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-10-21: 0.6449 zł.

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-09-26 Poniedziałek 0.6294 zł
2022-09-27 Wtorek 0.6392 zł
2022-09-28 Środa 0.6392 zł
2022-09-29 Czwartek 0.6404 zł
2022-09-30 Piątek 0.6432 zł
2022-10-01 Sobota 0.6451 zł
2022-10-02 Niedziela 0.6457 zł
2022-10-03 Poniedziałek 0.6347 zł
2022-10-04 Wtorek 0.6311 zł
2022-10-05 Środa 0.6409 zł
2022-10-06 Czwartek 0.6309 zł
2022-10-07 Piątek 0.6446 zł
2022-10-08 Sobota 0.6359 zł
2022-10-09 Niedziela 0.6379 zł
2022-10-10 Poniedziałek 0.6497 zł
2022-10-11 Wtorek 0.6368 zł
2022-10-12 Środa 0.6422 zł
2022-10-13 Czwartek 0.6406 zł
2022-10-14 Piątek 0.6393 zł
2022-10-15 Sobota 0.6438 zł
2022-10-16 Niedziela 0.6321 zł
2022-10-17 Poniedziałek 0.6345 zł
2022-10-18 Wtorek 0.6462 zł
2022-10-19 Środa 0.6365 zł
2022-10-20 Czwartek 0.6479 zł
2022-10-21 Piątek 0.6449 zł
2022-10-22 Sobota 0.6457 zł
2022-10-23 Niedziela 0.6462 zł
2022-10-24 Poniedziałek 0.6334 zł
2022-10-25 Wtorek 0.6418 zł
Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na październik 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6451 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6406. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na październik 2022 wyniesie 0.64028000. Spadek o -0.0045 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na listopad 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6468 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6366. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na listopad 2022 wyniesie 0.64272414. Spadek o -0.0102 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na grudzień 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6366 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6445. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na grudzień 2022 wyniesie 0.64299333. Wzrost o 0.0079 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na styczeń 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6469 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6547. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na styczeń 2023 wyniesie 0.64584000. Wzrost o 0.0078 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na luty 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6411 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6415. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na luty 2023 wyniesie 0.64472593. Wzrost o 0.0004 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na marzec 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6488 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6488. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na marzec 2023 wyniesie 0.64064333. Wzrost o 0 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na maj 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6409 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6363. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na maj 2023 wyniesie 0.63907000. Spadek o -0.0046 %