Prognoza kursu korona duńska

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-06: 0.6386 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-07: 0.6390 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-08: 0.6284 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-09: 0.6384 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-10: 0.6380 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-11: 0.6270 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-12: 0.6262 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-13: 0.6247 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-14: 0.6375 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-15: 0.6304 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-16: 0.6403 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-17: 0.6403 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-18: 0.6299 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-19: 0.6395 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-20: 0.6354 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-21: 0.6210 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-02-22: 0.6245 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-02-23: 0.6359 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-02-24: 0.6311 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-02-25: 0.6420 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-02-26: 0.6418 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-02-27: 0.6316 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-02-28: 0.6299 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-03-01: 0.6370 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-03-02: 0.6320 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-03-03: 0.6321 zł.

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 0.6386 zł
2023-02-07 Wtorek 0.6390 zł
2023-02-08 Środa 0.6284 zł
2023-02-09 Czwartek 0.6384 zł
2023-02-10 Piątek 0.6380 zł
2023-02-11 Sobota 0.6270 zł
2023-02-12 Niedziela 0.6262 zł
2023-02-13 Poniedziałek 0.6247 zł
2023-02-14 Wtorek 0.6375 zł
2023-02-15 Środa 0.6304 zł
2023-02-16 Czwartek 0.6403 zł
2023-02-17 Piątek 0.6403 zł
2023-02-18 Sobota 0.6299 zł
2023-02-19 Niedziela 0.6395 zł
2023-02-20 Poniedziałek 0.6354 zł
2023-02-21 Wtorek 0.6210 zł
2023-02-22 Środa 0.6245 zł
2023-02-23 Czwartek 0.6359 zł
2023-02-24 Piątek 0.6311 zł
2023-02-25 Sobota 0.6420 zł
2023-02-26 Niedziela 0.6418 zł
2023-02-27 Poniedziałek 0.6316 zł
2023-02-28 Wtorek 0.6299 zł
2023-03-01 Środa 0.6370 zł
2023-03-02 Czwartek 0.6320 zł
2023-03-03 Piątek 0.6321 zł
2023-03-04 Sobota 0.6355 zł
2023-03-05 Niedziela 0.6313 zł
2023-03-06 Poniedziałek 0.6433 zł
2023-03-07 Wtorek 0.6435 zł
Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na marzec 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6370 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6407. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na marzec 2023 wyniesie 0.63550000. Wzrost o 0.0037 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na kwiecień 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6402 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6396. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na kwiecień 2023 wyniesie 0.63878966. Spadek o -0.0006 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na maj 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6377 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6387. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na maj 2023 wyniesie 0.63617667. Wzrost o 0.001 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na czerwiec 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6442 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6375. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na czerwiec 2023 wyniesie 0.63368621. Spadek o -0.0067 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na lipiec 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6384 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6352. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na lipiec 2023 wyniesie 0.63215000. Spadek o -0.0032 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na sierpień 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6386 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6246. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na sierpień 2023 wyniesie 0.63106667. Spadek o -0.014 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na wrzesień 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6398 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6332. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na wrzesień 2023 wyniesie 0.62985517. Spadek o -0.0066 %