Prognoza kursu korona norweska

Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-01-19: 0.4524 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-01-20: 0.4603 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-01-21: 0.4592 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-01-22: 0.4499 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-01-23: 0.4507 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-01-24: 0.4613 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-01-25: 0.4600 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-01-26: 0.4587 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-01-27: 0.4576 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-01-28: 0.4600 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-01-29: 0.4523 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-01-30: 0.4615 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-01-31: 0.4583 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-02-01: 0.4590 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-02-02: 0.4523 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-02-03: 0.4650 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-02-04: 0.4638 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-02-05: 0.4638 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-02-06: 0.4516 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-02-07: 0.4629 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-02-08: 0.4624 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-02-09: 0.4546 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-02-10: 0.4615 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-02-11: 0.4638 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-02-12: 0.4654 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-02-13: 0.4692 zł.

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-19 Środa 0.4524 zł
2022-01-20 Czwartek 0.4603 zł
2022-01-21 Piątek 0.4592 zł
2022-01-22 Sobota 0.4499 zł
2022-01-23 Niedziela 0.4507 zł
2022-01-24 Poniedziałek 0.4613 zł
2022-01-25 Wtorek 0.4600 zł
2022-01-26 Środa 0.4587 zł
2022-01-27 Czwartek 0.4576 zł
2022-01-28 Piątek 0.4600 zł
2022-01-29 Sobota 0.4523 zł
2022-01-30 Niedziela 0.4615 zł
2022-01-31 Poniedziałek 0.4583 zł
2022-02-01 Wtorek 0.4590 zł
2022-02-02 Środa 0.4523 zł
2022-02-03 Czwartek 0.4650 zł
2022-02-04 Piątek 0.4638 zł
2022-02-05 Sobota 0.4638 zł
2022-02-06 Niedziela 0.4516 zł
2022-02-07 Poniedziałek 0.4629 zł
2022-02-08 Wtorek 0.4624 zł
2022-02-09 Środa 0.4546 zł
2022-02-10 Czwartek 0.4615 zł
2022-02-11 Piątek 0.4638 zł
2022-02-12 Sobota 0.4654 zł
2022-02-13 Niedziela 0.4692 zł
2022-02-14 Poniedziałek 0.4547 zł
2022-02-15 Wtorek 0.4644 zł
2022-02-16 Środa 0.4540 zł
2022-02-17 Czwartek 0.4650 zł
Kurs KORONA NORWESKA prognoza na luty 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4590 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4677. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na luty 2022 wyniesie 0.46167778. Wzrost o 0.0087 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na marzec 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4732 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4579. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na marzec 2022 wyniesie 0.46144333. Spadek o -0.0153 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na kwiecień 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4514 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4577. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na kwiecień 2022 wyniesie 0.46012759. Wzrost o 0.0063 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na maj 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4593 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4637. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na maj 2022 wyniesie 0.46433667. Wzrost o 0.0044 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na czerwiec 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4663 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4537. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na czerwiec 2022 wyniesie 0.46531379. Spadek o -0.0126 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na lipiec 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4544 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4776. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na lipiec 2022 wyniesie 0.47013333. Wzrost o 0.0232 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na sierpień 2022. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4743 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4715. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na sierpień 2022 wyniesie 0.46895000. Spadek o -0.0028 %