Prognoza kursu korona norweska

Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-12-04: 0.4570 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-12-05: 0.4588 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-12-06: 0.4485 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-12-07: 0.4484 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-12-08: 0.4481 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-12-09: 0.4498 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-12-10: 0.4610 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-12-11: 0.4619 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-12-12: 0.4617 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-12-13: 0.4525 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-12-14: 0.4598 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-12-15: 0.4469 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-12-16: 0.4533 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-12-17: 0.4538 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-12-18: 0.4480 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-12-19: 0.4526 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-12-20: 0.4665 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-12-21: 0.4637 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-12-22: 0.4630 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w piątek 2022-12-23: 0.4481 zł.

Prognoza kursu KORONA NORWESKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA NORWESKA w sobotę 2022-12-24: 0.4583 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w niedzielę 2022-12-25: 0.4463 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w poniedziałek 2022-12-26: 0.4467 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we wtorek 2022-12-27: 0.4565 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA we środę 2022-12-28: 0.4507 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA w czwartek 2022-12-29: 0.4559 zł.

Prognoza KORONA NORWESKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-12-04 Niedziela 0.4570 zł
2022-12-05 Poniedziałek 0.4588 zł
2022-12-06 Wtorek 0.4485 zł
2022-12-07 Środa 0.4484 zł
2022-12-08 Czwartek 0.4481 zł
2022-12-09 Piątek 0.4498 zł
2022-12-10 Sobota 0.4610 zł
2022-12-11 Niedziela 0.4619 zł
2022-12-12 Poniedziałek 0.4617 zł
2022-12-13 Wtorek 0.4525 zł
2022-12-14 Środa 0.4598 zł
2022-12-15 Czwartek 0.4469 zł
2022-12-16 Piątek 0.4533 zł
2022-12-17 Sobota 0.4538 zł
2022-12-18 Niedziela 0.4480 zł
2022-12-19 Poniedziałek 0.4526 zł
2022-12-20 Wtorek 0.4665 zł
2022-12-21 Środa 0.4637 zł
2022-12-22 Czwartek 0.4630 zł
2022-12-23 Piątek 0.4481 zł
2022-12-24 Sobota 0.4583 zł
2022-12-25 Niedziela 0.4463 zł
2022-12-26 Poniedziałek 0.4467 zł
2022-12-27 Wtorek 0.4565 zł
2022-12-28 Środa 0.4507 zł
2022-12-29 Czwartek 0.4559 zł
2022-12-30 Piątek 0.4694 zł
2022-12-31 Sobota 0.4533 zł
2023-01-01 Niedziela 0.4615 zł
2023-01-02 Poniedziałek 0.4459 zł
Kurs KORONA NORWESKA prognoza na styczeń 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4615 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4585. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na styczeń 2023 wyniesie 0.45435000. Spadek o -0.003 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na luty 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4508 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4619. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na luty 2023 wyniesie 0.45433333. Wzrost o 0.0111 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na marzec 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4508 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4664. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na marzec 2023 wyniesie 0.45691333. Wzrost o 0.0156 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na kwiecień 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4518 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4614. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na kwiecień 2023 wyniesie 0.46443103. Wzrost o 0.0096 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na maj 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4732 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4615. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na maj 2023 wyniesie 0.46459667. Spadek o -0.0117 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na czerwiec 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4701 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4581. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na czerwiec 2023 wyniesie 0.46538621. Spadek o -0.012 %

Kurs KORONA NORWESKA prognoza na lipiec 2023. Kurs KORONA NORWESKA na początek miesiąca 0.4592 zł. Prognoza kursu KORONA NORWESKA na ostatni miesiąca 0.4715. Prognoza średniego kursu KORONA NORWESKA na lipiec 2023 wyniesie 0.47093333. Wzrost o 0.0123 %