Prognoza kursu rubla

Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-01-19: 0.0518 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-01-20: 0.0483 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-01-21: 0.0484 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-01-22: 0.0585 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-01-23: 0.0583 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-01-24: 0.0478 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-01-25: 0.0472 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-01-26: 0.0469 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-01-27: 0.0468 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-01-28: 0.0556 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-01-29: 0.0445 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-01-30: 0.0467 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-01-31: 0.0501 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-02-01: 0.0599 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 2 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-02-02: 0.0561 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-02-03: 0.0423 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-02-04: 0.0520 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-02-05: 0.0448 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-02-06: 0.0440 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-02-07: 0.0539 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 3 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-02-08: 0.0421 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-02-09: 0.0572 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-02-10: 0.0504 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-02-11: 0.0478 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-02-12: 0.0551 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-02-13: 0.0514 zł.

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-19 Środa 0.0518 zł
2022-01-20 Czwartek 0.0483 zł
2022-01-21 Piątek 0.0484 zł
2022-01-22 Sobota 0.0585 zł
2022-01-23 Niedziela 0.0583 zł
2022-01-24 Poniedziałek 0.0478 zł
2022-01-25 Wtorek 0.0472 zł
2022-01-26 Środa 0.0469 zł
2022-01-27 Czwartek 0.0468 zł
2022-01-28 Piątek 0.0556 zł
2022-01-29 Sobota 0.0445 zł
2022-01-30 Niedziela 0.0467 zł
2022-01-31 Poniedziałek 0.0501 zł
2022-02-01 Wtorek 0.0599 zł
2022-02-02 Środa 0.0561 zł
2022-02-03 Czwartek 0.0423 zł
2022-02-04 Piątek 0.0520 zł
2022-02-05 Sobota 0.0448 zł
2022-02-06 Niedziela 0.0440 zł
2022-02-07 Poniedziałek 0.0539 zł
2022-02-08 Wtorek 0.0421 zł
2022-02-09 Środa 0.0572 zł
2022-02-10 Czwartek 0.0504 zł
2022-02-11 Piątek 0.0478 zł
2022-02-12 Sobota 0.0551 zł
2022-02-13 Niedziela 0.0514 zł
2022-02-14 Poniedziałek 0.0519 zł
2022-02-15 Wtorek 0.0426 zł
2022-02-16 Środa 0.0517 zł
2022-02-17 Czwartek 0.0461 zł
Kurs RUBLA prognoza na luty 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0599 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0576. Prognoza średniego kursu RUBLA na luty 2022 wyniesie 0.04944444. Spadek o -0.0023 %

Kurs RUBLA prognoza na marzec 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0481 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0359. Prognoza średniego kursu RUBLA na marzec 2022 wyniesie 0.04593333. Spadek o -0.0122 %

Kurs RUBLA prognoza na kwiecień 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0396 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0437. Prognoza średniego kursu RUBLA na kwiecień 2022 wyniesie 0.04317241. Wzrost o 0.0041 %

Kurs RUBLA prognoza na maj 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0436 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0509. Prognoza średniego kursu RUBLA na maj 2022 wyniesie 0.04201333. Wzrost o 0.0073 %

Kurs RUBLA prognoza na czerwiec 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0411 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0425. Prognoza średniego kursu RUBLA na czerwiec 2022 wyniesie 0.03829310. Wzrost o 0.0014 %

Kurs RUBLA prognoza na lipiec 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0415 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0318. Prognoza średniego kursu RUBLA na lipiec 2022 wyniesie 0.03830667. Spadek o -0.0097 %

Kurs RUBLA prognoza na sierpień 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0347 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0402. Prognoza średniego kursu RUBLA na sierpień 2022 wyniesie 0.03910333. Wzrost o 0.0055 %