Prognoza kursu rubla

Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2021-11-29: 0.0515 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2021-11-30: 0.0615 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2021-12-01: 0.0513 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2021-12-02: 0.0611 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2021-12-03: 0.0509 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2021-12-04: 0.0606 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2021-12-05: 0.0603 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2021-12-06: 0.0622 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2021-12-07: 0.0610 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2021-12-08: 0.0532 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2021-12-09: 0.0598 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2021-12-10: 0.0630 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2021-12-11: 0.0594 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2021-12-12: 0.0525 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 2 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2021-12-13: 0.0623 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2021-12-14: 0.0560 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2021-12-15: 0.0662 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2021-12-16: 0.0538 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2021-12-17: 0.0630 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2021-12-18: 0.0637 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 3 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2021-12-19: 0.0657 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2021-12-20: 0.0633 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2021-12-21: 0.0531 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2021-12-22: 0.0519 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2021-12-23: 0.0665 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2021-12-24: 0.0637 zł.

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2021-11-29 Poniedziałek 0.0515 zł
2021-11-30 Wtorek 0.0615 zł
2021-12-01 Środa 0.0513 zł
2021-12-02 Czwartek 0.0611 zł
2021-12-03 Piątek 0.0509 zł
2021-12-04 Sobota 0.0606 zł
2021-12-05 Niedziela 0.0603 zł
2021-12-06 Poniedziałek 0.0622 zł
2021-12-07 Wtorek 0.0610 zł
2021-12-08 Środa 0.0532 zł
2021-12-09 Czwartek 0.0598 zł
2021-12-10 Piątek 0.0630 zł
2021-12-11 Sobota 0.0594 zł
2021-12-12 Niedziela 0.0525 zł
2021-12-13 Poniedziałek 0.0623 zł
2021-12-14 Wtorek 0.0560 zł
2021-12-15 Środa 0.0662 zł
2021-12-16 Czwartek 0.0538 zł
2021-12-17 Piątek 0.0630 zł
2021-12-18 Sobota 0.0637 zł
2021-12-19 Niedziela 0.0657 zł
2021-12-20 Poniedziałek 0.0633 zł
2021-12-21 Wtorek 0.0531 zł
2021-12-22 Środa 0.0519 zł
2021-12-23 Czwartek 0.0665 zł
2021-12-24 Piątek 0.0637 zł
2021-12-25 Sobota 0.0660 zł
2021-12-26 Niedziela 0.0652 zł
2021-12-27 Poniedziałek 0.0691 zł
2021-12-28 Wtorek 0.0592 zł
Kurs RUBLA prognoza na grudzień 2021. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0513 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0522. Prognoza średniego kursu RUBLA na grudzień 2021 wyniesie 0.06005667. Wzrost o 0.0009 %

Kurs RUBLA prognoza na styczeń 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0557 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0761. Prognoza średniego kursu RUBLA na styczeń 2022 wyniesie 0.06606000. Wzrost o 0.0204 %

Kurs RUBLA prognoza na marzec 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0745 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0589. Prognoza średniego kursu RUBLA na marzec 2022 wyniesie 0.06442000. Spadek o -0.0156 %

Kurs RUBLA prognoza na kwiecień 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0686 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0715. Prognoza średniego kursu RUBLA na kwiecień 2022 wyniesie 0.06216552. Wzrost o 0.0029 %

Kurs RUBLA prognoza na maj 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0606 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0669. Prognoza średniego kursu RUBLA na maj 2022 wyniesie 0.06282000. Wzrost o 0.0063 %

Kurs RUBLA prognoza na czerwiec 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0582 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0533. Prognoza średniego kursu RUBLA na czerwiec 2022 wyniesie 0.06325862. Spadek o -0.0049 %

Kurs RUBLA prognoza na lipiec 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0636 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0817. Prognoza średniego kursu RUBLA na lipiec 2022 wyniesie 0.06529333. Wzrost o 0.0181 %