Prognoza kursu rubla

Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-09-26: 0.0259 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-09-27: 0.0370 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-09-28: 0.0376 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-09-29: 0.0452 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-09-30: 0.0367 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-10-01: 0.0526 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-10-02: 0.0512 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-10-03: 0.0516 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-10-04: 0.0431 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-10-05: 0.0403 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-10-06: 0.0285 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-10-07: 0.0349 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-10-08: 0.0348 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-10-09: 0.0398 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 2 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-10-10: 0.0418 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-10-11: 0.0468 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-10-12: 0.0536 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-10-13: 0.0500 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-10-14: 0.0423 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2022-10-15: 0.0396 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 3 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2022-10-16: 0.0377 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2022-10-17: 0.0315 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2022-10-18: 0.0338 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2022-10-19: 0.0478 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2022-10-20: 0.0524 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2022-10-21: 0.0451 zł.

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-09-26 Poniedziałek 0.0259 zł
2022-09-27 Wtorek 0.0370 zł
2022-09-28 Środa 0.0376 zł
2022-09-29 Czwartek 0.0452 zł
2022-09-30 Piątek 0.0367 zł
2022-10-01 Sobota 0.0526 zł
2022-10-02 Niedziela 0.0512 zł
2022-10-03 Poniedziałek 0.0516 zł
2022-10-04 Wtorek 0.0431 zł
2022-10-05 Środa 0.0403 zł
2022-10-06 Czwartek 0.0285 zł
2022-10-07 Piątek 0.0349 zł
2022-10-08 Sobota 0.0348 zł
2022-10-09 Niedziela 0.0398 zł
2022-10-10 Poniedziałek 0.0418 zł
2022-10-11 Wtorek 0.0468 zł
2022-10-12 Środa 0.0536 zł
2022-10-13 Czwartek 0.0500 zł
2022-10-14 Piątek 0.0423 zł
2022-10-15 Sobota 0.0396 zł
2022-10-16 Niedziela 0.0377 zł
2022-10-17 Poniedziałek 0.0315 zł
2022-10-18 Wtorek 0.0338 zł
2022-10-19 Środa 0.0478 zł
2022-10-20 Czwartek 0.0524 zł
2022-10-21 Piątek 0.0451 zł
2022-10-22 Sobota 0.0536 zł
2022-10-23 Niedziela 0.0390 zł
2022-10-24 Poniedziałek 0.0449 zł
2022-10-25 Wtorek 0.0413 zł
Kurs RUBLA prognoza na październik 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0526 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0509. Prognoza średniego kursu RUBLA na październik 2022 wyniesie 0.04322667. Spadek o -0.0017 %

Kurs RUBLA prognoza na listopad 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0408 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0481. Prognoza średniego kursu RUBLA na listopad 2022 wyniesie 0.04462759. Wzrost o 0.0073 %

Kurs RUBLA prognoza na grudzień 2022. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0432 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0384. Prognoza średniego kursu RUBLA na grudzień 2022 wyniesie 0.03754000. Spadek o -0.0048 %

Kurs RUBLA prognoza na styczeń 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0379 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0442. Prognoza średniego kursu RUBLA na styczeń 2023 wyniesie 0.03422333. Wzrost o 0.0063 %

Kurs RUBLA prognoza na luty 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0439 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.0453. Prognoza średniego kursu RUBLA na luty 2023 wyniesie 0.03662222. Wzrost o 0.0014 %

Kurs RUBLA prognoza na marzec 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.0453 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca . Prognoza średniego kursu RUBLA na marzec 2023 wyniesie 0.03351667. Spadek o -0.0453 %

Kurs RUBLA prognoza na maj 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca . Prognoza średniego kursu RUBLA na maj 2023 wyniesie . Wzrost o 0 %