Prognoza kursu rubla

Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2023-02-06: 0.1269 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2023-02-07: 0.1270 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2023-02-08: 0.1368 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2023-02-09: 0.1369 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2023-02-10: 0.1263 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2023-02-11: 0.1358 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2023-02-12: 0.1254 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2023-02-13: 0.1242 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2023-02-14: 0.1331 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2023-02-15: 0.1220 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2023-02-16: 0.1352 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2023-02-17: 0.1286 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2023-02-18: 0.1283 zł. Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2023-02-19: 0.1280 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 2 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2023-02-20: 0.1342 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2023-02-21: 0.1235 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2023-02-22: 0.1326 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2023-02-23: 0.1314 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2023-02-24: 0.1251 zł. Prognoza kursu RUBLA w sobotę 2023-02-25: 0.1236 zł.

Prognoza kursu RUBLA za 3 tygodnie: Prognoza kursu RUBLA w niedzielę 2023-02-26: 0.1357 zł. Prognoza kursu RUBLA w poniedziałek 2023-02-27: 0.1233 zł. Prognoza kursu RUBLA we wtorek 2023-02-28: 0.1252 zł. Prognoza kursu RUBLA we środę 2023-03-01: 0.1336 zł. Prognoza kursu RUBLA w czwartek 2023-03-02: 0.1351 zł. Prognoza kursu RUBLA w piątek 2023-03-03: 0.1242 zł.

Prognoza RUBLA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-02-06 Poniedziałek 0.1269 zł
2023-02-07 Wtorek 0.1270 zł
2023-02-08 Środa 0.1368 zł
2023-02-09 Czwartek 0.1369 zł
2023-02-10 Piątek 0.1263 zł
2023-02-11 Sobota 0.1358 zł
2023-02-12 Niedziela 0.1254 zł
2023-02-13 Poniedziałek 0.1242 zł
2023-02-14 Wtorek 0.1331 zł
2023-02-15 Środa 0.1220 zł
2023-02-16 Czwartek 0.1352 zł
2023-02-17 Piątek 0.1286 zł
2023-02-18 Sobota 0.1283 zł
2023-02-19 Niedziela 0.1280 zł
2023-02-20 Poniedziałek 0.1342 zł
2023-02-21 Wtorek 0.1235 zł
2023-02-22 Środa 0.1326 zł
2023-02-23 Czwartek 0.1314 zł
2023-02-24 Piątek 0.1251 zł
2023-02-25 Sobota 0.1236 zł
2023-02-26 Niedziela 0.1357 zł
2023-02-27 Poniedziałek 0.1233 zł
2023-02-28 Wtorek 0.1252 zł
2023-03-01 Środa 0.1336 zł
2023-03-02 Czwartek 0.1351 zł
2023-03-03 Piątek 0.1242 zł
2023-03-04 Sobota 0.1347 zł
2023-03-05 Niedziela 0.1317 zł
2023-03-06 Poniedziałek 0.1331 zł
2023-03-07 Wtorek 0.1325 zł
Kurs RUBLA prognoza na marzec 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.1336 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.1365. Prognoza średniego kursu RUBLA na marzec 2023 wyniesie 0.13140667. Wzrost o 0.0029 %

Kurs RUBLA prognoza na kwiecień 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.1268 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.1335. Prognoza średniego kursu RUBLA na kwiecień 2023 wyniesie 0.13306207. Wzrost o 0.0067 %

Kurs RUBLA prognoza na maj 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.1439 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.1371. Prognoza średniego kursu RUBLA na maj 2023 wyniesie 0.13401000. Spadek o -0.0068 %

Kurs RUBLA prognoza na czerwiec 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.1369 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.1272. Prognoza średniego kursu RUBLA na czerwiec 2023 wyniesie 0.13537586. Spadek o -0.0097 %

Kurs RUBLA prognoza na lipiec 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.1383 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.1334. Prognoza średniego kursu RUBLA na lipiec 2023 wyniesie 0.13726333. Spadek o -0.0049 %

Kurs RUBLA prognoza na sierpień 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.1472 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.1346. Prognoza średniego kursu RUBLA na sierpień 2023 wyniesie 0.13447000. Spadek o -0.0126 %

Kurs RUBLA prognoza na wrzesień 2023. Kurs RUBLA na początek miesiąca 0.1348 zł. Prognoza kursu RUBLA na ostatni miesiąca 0.1233. Prognoza średniego kursu RUBLA na wrzesień 2023 wyniesie 0.12805517. Spadek o -0.0115 %