Prognoza kursu korona duńska

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-06-29: 0.6292 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-06-30: 0.6292 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-07-01: 0.6330 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-07-02: 0.6313 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-07-03: 0.6230 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-07-04: 0.6258 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-07-05: 0.6374 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-07-06: 0.6269 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-07-07: 0.6257 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-07-08: 0.6350 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-07-09: 0.6255 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-07-10: 0.6262 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-07-11: 0.6241 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-07-12: 0.6217 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-07-13: 0.6237 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-07-14: 0.6350 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-07-15: 0.6250 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-07-16: 0.6242 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-07-17: 0.6237 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-07-18: 0.6239 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-07-19: 0.6203 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-07-20: 0.6290 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-07-21: 0.6182 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-07-22: 0.6318 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-07-23: 0.6229 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-07-24: 0.6331 zł.

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-06-29 Środa 0.6292 zł
2022-06-30 Czwartek 0.6292 zł
2022-07-01 Piątek 0.6330 zł
2022-07-02 Sobota 0.6313 zł
2022-07-03 Niedziela 0.6230 zł
2022-07-04 Poniedziałek 0.6258 zł
2022-07-05 Wtorek 0.6374 zł
2022-07-06 Środa 0.6269 zł
2022-07-07 Czwartek 0.6257 zł
2022-07-08 Piątek 0.6350 zł
2022-07-09 Sobota 0.6255 zł
2022-07-10 Niedziela 0.6262 zł
2022-07-11 Poniedziałek 0.6241 zł
2022-07-12 Wtorek 0.6217 zł
2022-07-13 Środa 0.6237 zł
2022-07-14 Czwartek 0.6350 zł
2022-07-15 Piątek 0.6250 zł
2022-07-16 Sobota 0.6242 zł
2022-07-17 Niedziela 0.6237 zł
2022-07-18 Poniedziałek 0.6239 zł
2022-07-19 Wtorek 0.6203 zł
2022-07-20 Środa 0.6290 zł
2022-07-21 Czwartek 0.6182 zł
2022-07-22 Piątek 0.6318 zł
2022-07-23 Sobota 0.6229 zł
2022-07-24 Niedziela 0.6331 zł
2022-07-25 Poniedziałek 0.6193 zł
2022-07-26 Wtorek 0.6189 zł
2022-07-27 Środa 0.6276 zł
2022-07-28 Czwartek 0.6194 zł
Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na lipiec 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6330 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6193. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na lipiec 2022 wyniesie 0.62555667. Spadek o -0.0137 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na sierpień 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6243 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6259. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na sierpień 2022 wyniesie 0.62168000. Wzrost o 0.0016 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na wrzesień 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6182 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6250. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na wrzesień 2022 wyniesie 0.62408966. Wzrost o 0.0068 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na październik 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6239 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6259. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na październik 2022 wyniesie 0.62508667. Wzrost o 0.002 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na grudzień 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6246 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6197. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na grudzień 2022 wyniesie 0.62155333. Spadek o -0.0049 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na styczeń 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6254 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6181. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na styczeń 2023 wyniesie 0.62472667. Spadek o -0.0073 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na luty 2023. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6271 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6181. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na luty 2023 wyniesie 0.62623333. Spadek o -0.009 %