Prognoza kursu korona duńska

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-12-01: 0.5834 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-12-02: 0.5813 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-12-03: 0.5812 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-12-04: 0.5815 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-12-05: 0.5803 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-12-06: 0.5798 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-12-07: 0.5780 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-12-08: 0.5778 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-12-09: 0.5876 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-12-10: 0.5777 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-12-11: 0.5870 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-12-12: 0.5863 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-12-13: 0.5760 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-12-14: 0.5855 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-12-15: 0.5844 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-12-16: 0.5835 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-12-17: 0.5761 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-12-18: 0.5860 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-12-19: 0.5791 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2023-12-20: 0.5887 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2023-12-21: 0.5881 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2023-12-22: 0.5776 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2023-12-23: 0.5770 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2023-12-24: 0.5895 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2023-12-25: 0.5763 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2023-12-26: 0.5769 zł.

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-12-01 Piątek 0.5834 zł
2023-12-02 Sobota 0.5813 zł
2023-12-03 Niedziela 0.5812 zł
2023-12-04 Poniedziałek 0.5815 zł
2023-12-05 Wtorek 0.5803 zł
2023-12-06 Środa 0.5798 zł
2023-12-07 Czwartek 0.5780 zł
2023-12-08 Piątek 0.5778 zł
2023-12-09 Sobota 0.5876 zł
2023-12-10 Niedziela 0.5777 zł
2023-12-11 Poniedziałek 0.5870 zł
2023-12-12 Wtorek 0.5863 zł
2023-12-13 Środa 0.5760 zł
2023-12-14 Czwartek 0.5855 zł
2023-12-15 Piątek 0.5844 zł
2023-12-16 Sobota 0.5835 zł
2023-12-17 Niedziela 0.5761 zł
2023-12-18 Poniedziałek 0.5860 zł
2023-12-19 Wtorek 0.5791 zł
2023-12-20 Środa 0.5887 zł
2023-12-21 Czwartek 0.5881 zł
2023-12-22 Piątek 0.5776 zł
2023-12-23 Sobota 0.5770 zł
2023-12-24 Niedziela 0.5895 zł
2023-12-25 Poniedziałek 0.5763 zł
2023-12-26 Wtorek 0.5769 zł
2023-12-27 Środa 0.5854 zł
2023-12-28 Czwartek 0.5896 zł
2023-12-29 Piątek 0.5903 zł
2023-12-30 Sobota 0.5898 zł
Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na styczeń 2024. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5864 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5880. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na styczeń 2024 wyniesie 0.58867667. Wzrost o 0.0016 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na luty 2024. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5810 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5939. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na luty 2024 wyniesie 0.58924643. Wzrost o 0.0129 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na marzec 2024. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5871 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5901. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na marzec 2024 wyniesie 0.58612333. Wzrost o 0.003 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na kwiecień 2024. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5780 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5757. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na kwiecień 2024 wyniesie 0.58215517. Spadek o -0.0023 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na maj 2024. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5923 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5882. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na maj 2024 wyniesie 0.57925333. Spadek o -0.0041 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na czerwiec 2024. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5759 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5691. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na czerwiec 2024 wyniesie 0.57676207. Spadek o -0.0068 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na lipiec 2024. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.5828 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.5736. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na lipiec 2024 wyniesie 0.57792000. Spadek o -0.0092 %