Prognoza kursu korona duńska

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-01-18: 0.6083 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-01-19: 0.6083 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-01-20: 0.6173 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-01-21: 0.6063 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-01-22: 0.6051 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-01-23: 0.6145 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-01-24: 0.6141 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-01-25: 0.6035 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-01-26: 0.6035 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-01-27: 0.6030 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-01-28: 0.6163 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-01-29: 0.6156 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-01-30: 0.6046 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-01-31: 0.6036 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 2 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-02-01: 0.6162 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-02-02: 0.6157 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-02-03: 0.6020 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-02-04: 0.6083 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-02-05: 0.6026 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w niedzielę 2022-02-06: 0.6166 zł.

Prognoza kursu KORONA DUŃSKA za 3 tygodnie: Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w poniedziałek 2022-02-07: 0.6172 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we wtorek 2022-02-08: 0.6129 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA we środę 2022-02-09: 0.6131 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w czwartek 2022-02-10: 0.6068 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w piątek 2022-02-11: 0.6063 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA w sobotę 2022-02-12: 0.6137 zł.

Prognoza KORONA DUŃSKA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-18 Wtorek 0.6083 zł
2022-01-19 Środa 0.6083 zł
2022-01-20 Czwartek 0.6173 zł
2022-01-21 Piątek 0.6063 zł
2022-01-22 Sobota 0.6051 zł
2022-01-23 Niedziela 0.6145 zł
2022-01-24 Poniedziałek 0.6141 zł
2022-01-25 Wtorek 0.6035 zł
2022-01-26 Środa 0.6035 zł
2022-01-27 Czwartek 0.6030 zł
2022-01-28 Piątek 0.6163 zł
2022-01-29 Sobota 0.6156 zł
2022-01-30 Niedziela 0.6046 zł
2022-01-31 Poniedziałek 0.6036 zł
2022-02-01 Wtorek 0.6162 zł
2022-02-02 Środa 0.6157 zł
2022-02-03 Czwartek 0.6020 zł
2022-02-04 Piątek 0.6083 zł
2022-02-05 Sobota 0.6026 zł
2022-02-06 Niedziela 0.6166 zł
2022-02-07 Poniedziałek 0.6172 zł
2022-02-08 Wtorek 0.6129 zł
2022-02-09 Środa 0.6131 zł
2022-02-10 Czwartek 0.6068 zł
2022-02-11 Piątek 0.6063 zł
2022-02-12 Sobota 0.6137 zł
2022-02-13 Niedziela 0.6093 zł
2022-02-14 Poniedziałek 0.6042 zł
2022-02-15 Wtorek 0.6171 zł
2022-02-16 Środa 0.6206 zł
Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na luty 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6162 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6062. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na luty 2022 wyniesie 0.61250000. Spadek o -0.01 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na marzec 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6158 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6138. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na marzec 2022 wyniesie 0.61551000. Spadek o -0.002 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na kwiecień 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6233 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6119. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na kwiecień 2022 wyniesie 0.61523103. Spadek o -0.0114 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na maj 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6150 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6048. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na maj 2022 wyniesie 0.61331000. Spadek o -0.0102 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na czerwiec 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6199 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6169. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na czerwiec 2022 wyniesie 0.61726897. Spadek o -0.003 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na lipiec 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6159 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6173. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na lipiec 2022 wyniesie 0.61619000. Wzrost o 0.0014 %

Kurs KORONA DUŃSKA prognoza na sierpień 2022. Kurs KORONA DUŃSKA na początek miesiąca 0.6178 zł. Prognoza kursu KORONA DUŃSKA na ostatni miesiąca 0.6146. Prognoza średniego kursu KORONA DUŃSKA na sierpień 2022 wyniesie 0.61757667. Spadek o -0.0032 %